Vaak heeft asset management bij de totstandkoming van een transportsysteem een ondergeschikte rol, terwijl juist asset management (beheer en onderhoud) bepalend is voor het bewaken van de duurzaamheid van uw investering. Daarnaast is de bedrijfszekerheid van groot belang voor het imago van uw bedrijf.

Ieder project kent meerdere fasen. Een project start met het vaststellen van de noodzaak tot uitvoering ervan. Daarop volgt de specificatie hoe deze behoefte ingevuld dient te worden en voor welke periode. Aansluitend volgt de validatie van het nut, de levensvatbaarheid en de return on investment, inclusief specificatie van inkomsten of besparingen. Bij de meer concrete haalbaarheidsanalyse wordt naar financiele haalbaarheid ook gekeken naar de technische haalbaarheid en worden functionele wensen/eisen tegen het licht gehouden. Wij werken hierbij volgens de richtlijnen uit de ISO 55002.

De essentie van de diensten die STREAM levert:

  • Het specificeren van de functionele en kwalitatieve eisen aan asset management.
  • Identificeren en analyseren van knelpunten en risico’s in uw transportsysteem.
  • De vinger leggen op de zwakke en sterke punten van uw organisatie.
  • Het bepalen van de juiste strategie voor optimale prestaties.
  • Het op de voet volgen van de ontwikkelingen van uw fysieke assets (incl. het managen van assetgerelateerde data).
  • Het kosteneffectief managen van uw assets, op basis van absolute noodzakelijkheid en naar uw wensen.